Florø MC Klubb's lover
§1     Formål 
  1.1      Klubbens formål er å samle motorsykkelinteressert ungdom og voksne i Florø og omegn, og skape et positivt motorsykkel miljø med tilhørende aktiviteter.
  1.2 Å fremme interessen for kontakter med andre MC-miljøer.
§2 Forbund
        Klubben er medlem av de forbund som klubbens årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.
§3  Medlemmer
  3.1 Enhver som er over 16 år, eier motorsykkel og innordner seg klubbens lover kan tas opp som medlem.
Medlemmenes partner kan tas opp som medlem uten å måtte eige egen mc
  (Revidert 2013)
Inn- og utmelding skal foregå skriftlig.
  3.2 Nye medlemmer har et års prøvetid. I denne prøvetiden vil følgende gjelde:
    3.2.1

- har ikke stemmerett på årsmøter og medlemsmøter. 

    3.2.2 - skal ikke ha nøkler til klubbens lokaler.
    3.2.3

- må vise interesse for klubben og dens aktiviteter.

    3.2.4 - ha holdninger som står i samsvar med klubbens lover.
    3.2.5 - styret kan dispensere fra bestemmelsen om tilgang til nøkler for  prøvemedlemmer
§4 Kontingent
  4.1 Kontingent skal betales inn på klubbens bank konto. (Revidert 2012) og størrelsen på inneværende år fastsettes hvert år ved årsmøtet.
  4.2 Skoleelever og medlemmer som er i førstegangstjeneste (mm. 6 mnd.)  ved årsskiftet betaler halv kontingent.
  4.3 Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre grunner.
  4.4 Medlemmer som ikke har betalt kontingenten:
    4.4.1  - for foregående år innen årsmøtet, mister sine rettigheter.
    4.4.2 - strykes som medlem etter et år.
  4.5  Strykes et medlem:
    4.5.1

- kan vedkommende ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser or ordnet.

    4.5.2 - styret godkjenner opptak som medlem igjen.
§5

Årsmøter

  5.1 Årsmøter holdes innen utgangen av Februar og innkalles med tre ukers varsel.
  5.2 Årsmøte behandler
 
  1. - Årsmelding

  2. - Regnskap i revidert stand.

  3. - Innkomne saker

  4. - saker fra forsamlingen

  5. - valg etter §14.

  5.3  Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige være fattet med et flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt av lovene. Vedtak skal være i samsvar med overordnede lover og bestemmelser
§6 Ekstraordinære Årsmøter
 

ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettige medlemmer forlanger dette. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte og innkalles med minst 14. dagers varsel.  Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallelsen.

§7 Medlemsmøter
  Medlemsmøter holdes etter regler bestemt av styret eller når styret finner det nødvendig
§8 Styret
  8.1 Klubben ledes av et styre bestående av formann, nestformann og tre styremedlemmer.
  8.2 For å være vedtaksfør må et flertall av styret være fremmøtte
  8.3 Styrermøtet innkalles etter behov:
    8.3.1 - Av formannen
    8.3.2  - Av minst to styremedlemmer
    8.3.3  - Til tidspunkt fastsatt av styret
§9  Styrets arbeid
  9.1 Formann har den daglige ledelsen av klubben innenfor mandater gitt av styret. Formannen skal føre klubbens korrespondanse når ikke annet er bestemt av styret.
  9.2 Nestformann skal føre protokoll for alle årsmøter, styremøter og medlemsmøter. (når dette er bestemt av formann).
  9.3 Revisor skal gjennomgå regnskapet minst to ganger i året og eventuelt etter større arrangement.. Enhver revisjon føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader, og legges fram for styret så snart som råd er.
  9.4 Styret utnevner etter behov nødvendige komiteer / utvalg / personer for  spesialoppgaver og utarbeider instruks for disse.
§10 Merker
  10.1 Klubbmerker er klubbens eiendom og kan inndras når styret bestemmer det. 
  10.2

Eiendomsretten overdras til en person når denne har vært medlem i mer enn fem år.

  10.3 Merket skal ikke bæres av andre enn klubbens medlemmer.
§11 Eksklusjon
  Medlemmers kan ekskluderes med minimum 2/3 flertall på medlemsmøtet. Det ekskluderte  medlemmet kan vurderes tatt opp igjen etter skriftlig søknad.
§12  Lovendringer
  Endringer i denne lov kan bare foretas på et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
§13  Oppløsning
  Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært Årsmøte med 2/3 flertall,  etter forslag om dette er satt opp på sakslistene, som skal være tildelt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsningen vedtatt holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at skal oppløses må vedtaket her gjentas ved minst 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som opplæsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med dette treffes i samsvar med bestemmelser om lovendringer i §13. Det ekstraordinære Årsmøtet som bestemmer klubbens oppløsning avgjør også hvem klubbens eiendeler skal tilfalle.
§14 Valg
  14.1 Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes ikke som avgitt.
  14.2 Formann og revisor velges enkeltvis.
  14.3 Resten av styret velges samlet, hvor den med flest stemmer blir å regne som nestformann.
  14.4 For å kvalifisere seg til valg må en oppholde seg i Florø og omegn
  14.5 En valgkomité bestående av minst to medlemmer skal dannes. Disse skal oppnevnes av styret og godtas av flertallet på et medlemsmøte før årsskiftet.
  14.6 Alle styremedlemmer velges for et år av gangen.
  14.7 Permisjon kan innvilges av styret i inntil tre måneder.
  14.8 Ved frafall av et styremedlem velges ny ved neste medlemsmøte.
§15

Kasserer + forvalter

  Kasserer og forvalter oppnevnes av styret ved første styremøte. Disse oppnevnes for et år av gangen og får sine mandater fra styret. For  utskifting av disse må det være enstemmig flertall i styret.
  15.1 Kasserer fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse.
  15.2  Forvalter holder tilsyn med klubbens eiendeler og leieareal. Forvalter skal innformere styret om mangler og nødvendige forbedringer.


Florø MC Klubb 
47år.
1976 til 2023
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © FMCK  27 mars 2023